ติดต่อหน่วย

 

สตน.ทหาร

หมายเลข

สน.ผอ.สตน.ทหาร


- ผอ.สตน.ทหาร

572-1430

- รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายบริหาร)

572-1433

- รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ)

572-1434

- สน.ผอ.สตน.ทหาร

572-1432

- ทส.ผอ.สตน.ทหาร

572-1431

- แผนกการเงิน สตน.ทหาร

572-1435

- งบประมาณ สตน.ทหาร

572-1436

- นธน.สตน.ทหาร

572-1437

แผนกธุรการ สตน.ทหาร


- หน.ผธก.สตน.ทหาร

572-1438

- ธุรการ ผธก.สตน.ทหาร

572-1439

- โต๊ะเวร รปภ.ฯ/ ประชาสัมพันธ์

572-1440

- ห้องเวร รปภ.สตน.ทหาร

572-1441

- ห้องประชุมใหญ่ สตน.ทหาร

572-1442

- ห้องพลขับ

572-1443

กองวิชาการและระบบงาน สตน.ทหาร


- ผอ.กวร.สตน.ทหาร

572-1444

- รอง ผอ.กวร.สตน.ทหาร

572-1445

- ธุรการ กวร.สตน.ทหาร

572-1446

กองตรวจสอบภายในที่ 1สตน.ทหาร


- ผอ.กตน.1สตน.ทหาร

572-1453

- รอง ผอ.กตน.1 สตน.ทหาร

572-1454

- ธุรการ กตน.1 สตน.ทหาร

572-1455

กองตรวจสอบภายในที่ 2 สตน.ทหาร


- ผอ.กตน.2 สตน.ทหาร

572-1456

- รอง ผอ.กตน.2สตน.ทหาร

572-1457

- ธุรการ กตน.2สตน.ทหาร

572-1458

กองตรวจสอบภายในที่ 3 สตน.ทหาร


- ผอ.กตน.3 สตน.ทหาร

572-1447

- รอง ผอ.กตน.3 .สตน.ทหาร

572-1448

- ธุรการ กตน.3สตน.ทหาร

572-1449

กองตรวจพิเศษ สตน.ทหาร


- ผอ.กตพ.สตน.ทหาร

572-1450

- รอง ผอ.กตพ.สตน.ทหาร

572-1451

- ธุรการ กตพ.สตน.ทหาร

572-1452