พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ ต.ค.๕๖
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ